Smluvní podmínky letního tábora Nový Řadov 2023

Dětské zotavovací akce (dále jen „pobyt“) v areálu dětského tábora Nový Řadov (dále jen „tábor“) v roce 2023 podléhají následujícím smluvním ujednáním.

a) Pořadatel pobytu:

Tábor Řadov, z.s.,

IČ: 17538564 DIČ: CZ17538564

U Hřiště 1074/24, 373 72 Lišov

se spisovou značkou L 9042 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

dále jen „provozovatel“

a

b) Zákonný zástupce dítěte

(dále jen „objednatel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Přihlášení k pobytu

 1. Pro přihlášení dítěte k pobytu na DT Nový Řadov využije objednatel elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.novyradov.cz. Pro vznik rezervace je objednatel povinen přihlášku vyplnit řádně a pravdivě.
 2. S doručením řádně vyplněné elektronické přihlášky provozovateli (tedy bezprostředně po odeslání) vzniká objednateli předběžná rezervace pobytu. Předběžná rezervace je platná 3 pracovní dny v případě, že objednatel zvolil platbu zálohou nebo úhradu celé částky. Pokud objednatel zvolil úhradu pobytu na základě vystavené faktury (například pro zaměstnavatele objednatele), předběžná rezervace je platná do data splatnosti vystavené faktury. Vystavit fakturu za pobyt provozovatelem je z kapacitních důvodů možné od 10.10. do 15.6. včetně, přičemž splatnost faktury je v takovém případě možné stanovit nejpozději k datu 25.6.2023.
 3. Odesláním elektronické přihlášky zákonný zástupce stvrzuje, že je obeznámen se zněním smluvních podmínek a souhlasí s nimi.
 4. Přihlášky je možné podávat od 10.10.2022, uzávěrka přihlášek končí 7 dní před začátkem turnusu, nedojde-li dříve k jeho vyprodání.
 5. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku uhrazení zálohy či plné ceny pobytu na účet provozovatele objednatelem, čímž se předběžná rezervace stává závaznou. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury vystavené provozovatelem.
  Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od připsání platby.
 6. Pokud rezervace není ve lhůtě tří pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo nabízet místo dál jiným zájemcům.

II. Rozsah a cena služeb

 1. Smluvní cena pobytových variant je uvedena na webových stránkách www.novyradov.cz. Plná cena či záloha se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele. Pokud rodič zvolí platbu zálohou, doplatek 3.000 Kč zaplatí v hotovosti provozovateli při nástupu dítěte na tábor. Dojde-li ke změně ceny u vybraného termínu pobytu, je pro objednatele závazná cena, jež byla platná při přijetí elektronické přihlášky provozovatelem.
 2. Cena pobytu zahrnuje ubytování v chatce, na srubu nebo v podkrovním pokoji, z kapacitních důvodů není možné mezi těmito variantami volit, stravování šestkrát denně (běžný stravovací režim dle platných právních norem bez možnosti diet) a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle účinných legislativních norem vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Cena nezahrnuje dopravu na místo konání akce ani úrazové pojištění účastníků.
 3. Charakter ubytování odpovídá stáří táborového areálu.
 4. Nástup na táboře je v den zahájení objednaného běhu mezi 13. a 17. hodinou. Stravování začíná večeří. Při řádném ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného běhu mezi 9. a 11. hodinou. Stravování končí snídaní.
 5. Sourozeneckou slevu je možné uplatnit pouze při objednávce 4. běhu DT Nový Řadov. Podmínkami pro uplatnění sourozenecké slevy (uplatňuje se automaticky) jsou pak společné příjmení děti a alespoň jeden společný zákonný zástupce. V době táborového pobytu musí být oba sourozenci v péči svých zákonných zástupců.

 

III. Změny služeb

 1. Provozovatel je oprávněn změnit termín či areál konání tábora, pokud nastanou okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek, a které úmyslně nezpůsobil.
 2. V případě změny termínu konání tábora či změny pobytového areálu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem od smlouvy odstoupit. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku uhrazenou objednatelem v plné výši a bez zbytečného odkladu.

IV. Odstoupení od smlouvy objednatelem

 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a tím zrušit smluvní vztah s provozovatele, před zahájením pobytu či v jeho průběhu. Může tak učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@novyradov.cz. Taktéž je možné doručení písemného odstoupení poštou na adresu sídla provozovatele. Datem odstoupení od smlouvy je rozuměn den doručení tohoto oznámení provozovateli ať už elektronicky, nebo písemnou cestou.
 2. V případě zrušení závazné rezervace objednatelem je provozovatel oprávněn účtovat následující storno poplatky:
 3. a) V případě zrušení do 31. 3. 2023 bude účtován administrativní poplatek 500 Kč.
 4. b) V případě zrušení v termínu od 1. 4. do 31. 5. 2023 bude účtován storno poplatek ve výši odpovídající 50% zálohové platby pro vybraný turnus.
 5. c) V případě zrušení v termínu od 1. 6. 2023 bude provozovatelem účtován storno poplatek odpovídající zálohové částce za příslušný turnus.
 6. Při opožděném nástupu k táborovému pobytu není objednatel oprávněn požadovat finanční kompenzaci za pozdní začátek plnění.
 7. Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem storno poplatek nebude účtován. O takové změně musí objednatel provozovatele vyrozumět prostřednictvím e-mailu na adresu info@novyradov.cz nejpozději 7 dní před začátkem příslušného pobytového turnusu.
 8. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu
  (80 Kč/den počítáno ode dne následujícího po dni odjezdu), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 390 Kč.
 9. Objednatel bere na vědomí doporučení provozovatele sjednat si pojištění kryjící storno poplatky dle objednatelova uvážení.

V. Odstoupení od smlouvy provozovatelem

 1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s objednatelem v průběhu pobytu či před jeho zahájením v případě, že objednatel nedodá požadované dokumenty při nástupu dítěte na tábor. (Zejména platný lékařský posudek o způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře, potvrzení o bezinfekčnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů, kopie průkazky pojištěnce)
 2. Provozovatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s objednatelem, pokud dítě nesplňuje zdravotní (fyzické či psychické) požadavky pro pobyt dítěte na letním táboře určeném pro rekreaci zdravých dětí, jež nevyžadují péči nad míru vzhledem k věku obvyklou a jsou schopny podřídit se táborovému režimu. Stejně tak je provozovatel oprávněn zrušit smluvní vztah s objednatelem, pokud dítě opakovaně či zvláště závažným způsobem porušuje táborový řád, který je přílohou smluvních podmínek.
 3. Provozovatel může od smlouvy s objednatelem odstoupit v případě, kdy se ukáže, že údaje v přihlášce či v dokumentech odevzdaných při nástupu dítěte na tábor byly vyplněny nesprávně, neúplně či byla zamlčena fakta důležitá pro nekomplikovaný průběh táborového pobytu (např. skutečnosti o zdravotním stavu dítěte).
 4. V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. V, bodů 1 – 3 smluvních podmínek může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.
 5. Provozovatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s objednatelem, pokud zahájení akce či jejímu pokračování brání tzv. vyšší moc. (Např. přírodní katastrofy, epidemická situace vrcholící zákazem pořádání dětských zotavovacích akcí atp.) V takovém případě předčasného ukončení či zrušení pobytu má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (90 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč. Výše vratné částky se v tomto případě vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, odjezdový den (sobota) do ní zahrnut není.
 6. Vratné částky vzniklé na základě odstoupení od smlouvy provozovatelem je provozovatel povinen zaslat na účet objednavatele nejpozději do 1.10.2023.
 7. V případě ukončení pobytu ze strany provozovatele z důvodů uvedených ve smluvních podmínkách v sekci V, bodech 1, 2, 3 a 5 je objednatel povinen převzít si dítě osobně do 24 hodin, případně pověřit plnou mocí zmocněnce pro tento úkon, který proběhne ve lhůtě 24 hodin od oznámení této skutečnosti provozovatelem (osobně či telefonicky).

VI. Reklamace služeb

 1. Objednateli vzniká právo na reklamaci v případě, kdy kvalita či rozsah poskytovaných služeb neodpovídá platným legislativním normám pro dětské hromadné pobytové či znění smluvních podmínek
 2. Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu, případně je objednatel povinen reklamovat služby bezprostředně po zjištění nedostatků, nastane-li taková situace po ukončení pobytu. Reklamaci je možno provést elektronicky na e-mail: info@novyradov.cz nebo telefonicky na čísle 606-735-335.
 3. Provozovatel je v případě, že je reklamace oprávněná, povinen sjednat okamžitou účinnou nápravu, jakmile takovou reklamaci od objednatele obdrží.

VII. Další ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou.
 2. Objednatel se zavazuje, že dítě při nástupu na tábor podstoupí vstupní zdravotní prohlídku včetně kontroly vlasů. Při zjištění akutního onemocnění dítěte (včetně nalezení vši dětské, živých či mrtvých hnid) je provozovatel oprávněn nepřijmout dítě na tábor a to až do kompletního uzdravení (či kompletního odstranění pedikulózy). Objednatel v takovou chvíli není oprávněn nárokovat si jakoukoli finanční kompenzaci ze strany provozovatele.
 3. Objednatel bere na vědomí, že pokud má s sebou dítě při nástupu na tábor mobilní telefon a/nebo zařízení jako smart watch, musí o tomto faktu objednatel obeznámit oddílového vedoucího. Objednatel souhlasí s tím, že dítě má možnost během pobytu taková zařízení mít u sebe pouze v průběhu poledního klidu, po zbytek dne jsou telefony i chytré hodinky uloženy v odpovídajícím trezoru. Za věci uložené v trezoru ručí po dobu jejich úschovy provozovatel.
 4. Objednatel souhlasí, že jakékoli medikamenty (léky, vitaminy…), které dítě na tábor přiveze, musí být nahlášeny a odevzdány táborovým zdravotníkům při nájezdu, zdravotník pak takové léky patřičně skladuje a dohlíží na to, že dítě užívá léčiva v souladu s předpisem lékaře či přáním rodiče.
 5. Provozovatel je zodpovědný pouze za cennosti, které dítě předá do úschovy oddílového vedoucího (hotovost, přístroje, šperky…). Pokud si dítě navzdory doporučení nechá cennosti u sebe, provozovatel za ně nenese jakoukoli hmotnou odpovědnost.
 6. Objednatel souhlasí s tím, že na základě úsudku zdravotníka může být dítě v případě úrazu či onemocnění přepraveno soukromým osobním automobilem k ošetření či diagnostice na odpovídající lékařské pracoviště. V takovém chvíli bude s dítětem ve voze zástupce provozovatele, zdravotník nebo člen vedení tábora.
 7. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel ručí za společné umístění do oddílu a na ubytování (v případě stejnopohlavních dvojic) u dvojice dětí, která se vzájemně napsala do přihlášky v kolonce „kamarád“. Toto je možné pouze u dvojice dětí ve věkovém rozmezí odpovídajícím věkovým skupinám v rámci organizace tábora. Společně tedy objednatel garantuje umístit dvojici ve věku 6 až 10 let (mladší oddíly) nebo 11 až 16 let (starší oddíly).
 8. Objednatel uděluje provozovateli tábora souhlas s případným provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě důvodného podezření na závažné porušení táborového řádu (v případě podezření na držení zakázaných předmětů či odcizení majetku v průběhu táborového pobytu).
 9. Objednatel přijímá odpovědnost za škody způsobené dítětem během jeho pobytu úmyslně či z nedbalosti. V případě finančních nákladů na opravu či náhradu se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.
 10. Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky o omezení kontaktů táborového kolektivu s okolím (nelze zaručit bezinfekčnost) souhlasí objednatel se skutečností, že dítě v průběhu konání tábora není možné navštěvovat. Provozovatel tímto opatřením chrání zdraví dětí, zároveň tak brání psychickému strádání jak mezi dětmi, jejichž rodiče na návštěvu nedorazili, tak dítěte objednatele, u nějž může návštěva rodiče vyvolat následnou psychickou nepohodu z opakovaného odloučení.
 11. Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace aktivit provozovatele.

12, Provozovatel je oprávněn při ukončení pobytu svěřit dítě pouze jeho zákonnému zástupci, nebo zmocněnci, jemuž pro vyzvednutí dítěte udělil zákonný zástupce plnou moc.

 1. Objednatel je seznámen se zakázaným vybavením pro účely táborového pobytu. Mezi zakázané položky patří drogy, alkohol, nikotinové či tabákové výrobky, zbraně, pyrotechnika, erotický obsah, notebooky, tablety, přenosné mediální přehrávače, přenosné reproduktory, symboly propagující hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka (extremistické symboly).

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu.
 2. Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu stvrzuje objednatel svůj souhlas se smluvními podmínkami a prohlašuje, že je s nimi obeznámen.
 3. Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 4. Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
 5. Záležitosti, jež smluvní podmínky neupravují, podléhají zákonu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Tyto smluvní podmínky se vztahují na táborové pobyty pořádané v období od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023.

Kontakt

Dětský tábor NOVÝ ŘADOV

Stráž nad Nežárkou, 378 02

720 341 606

info@novyradov.cz

Lucie Novotová Vaněčková - provozovatel

1 + 3 =