Klidný rodič

Cílem bezpečnostního programu „Klidný rodič“ je snížení rizika úrazu a minimalizace krizových situací během pobytu dětí na dětském letním táboře. Důraz klademe především na prevenci. Tu nejdůležitější roli v prevenci hraje osvědčený kolektiv pedagogických pracovníků, kteří jsou pravidelně školeni, aby rizikovým situacím dokázali předejít, případně nastalý problém uměli ve spolupráci s vedením tábora okamžitě a správně vyřešit. Rodiče jsou v závažných případech ihned informováni ze strany vedení tábora.

1. Zdravotní stav dětí

Každý oddílový vedoucí je na začátku tábora pečlivě obeznámen se zdravotním stavem dětí (alergie, akutní a chronické nemoci, léky, které dítě užívá, psychická specifika, jsou-li přítomna). Díky znalosti zdravotního stavu dítěte následně dohlíží na dodržování zdravotních opatření a omezení, které dítě má předepsané, a kontroluje, zda dítě užívá léky dle rozpisu (uložené u zdravotníka). V případě zdravotní komplikace děti vše hlásí zdravotníkovi, který dítě adekvátně ošetří v rámci táborové marodky nebo zajistí dítěti převoz k odbornému vyšetření.
Dětem je stále zdůrazňováno, aby se svými zdravotními neduhy na marodku chodily, zdravotníci musí vědět o každém projevu infekčního onemocnění i o každém klíštěti v táboře.

Oddílový vedoucí neustále dohlíží na vhodný oděv a obutí dětí dle aktuálního počasí a s ohledem na následující táborový program. V horkých dnech kontroluje dostatečný pitný režim a pokrývku hlavy, při ochlazení na dostatečné vrstvení oblečení, aby nedošlo k prochladnutí. Během pohybových her kontroluje správné obutí.

2. Nebezpečí úrazu

Jako kdekoli jinde, i na dětském táboře hrozí riziko úrazu. Proto se snažíme úrazům účinně předcházet.  Volíme vhodné hry, při kterých je riziko úrazu co nejnižší, bez nepřiměřeného fyzického kontaktu a dalších nežádoucích aktivit jako je házení předmětů atp. U oddílu je neustále přítomen oddílový vedoucí a oddíl se pohybuje během programu pohromadě.  Děti jsou poučené, že se nesmí od oddílu vzdálit bez vědomí svého oddílového vedoucího. Zvláštní důraz na bezpečnostní opatření je kladen při aktivitách, jako jsou vodácké výlety, střelba vzduchovkou atd.
Pedagogický personál je pečlivě školen tak, aby i při takovém programu bylo riziko úrazu minimalizováno, proškolení dětí je samozřejmostí.

3. Pryč s šikanou

V každém dětském kolektivu (ať už ve škole, sportovním týmu, na dětském táboře) se může vyskytnout tzv. šikana.  Za šikanování považujeme chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jedince či skupinu. Oddílový vedoucí je schopen odhadnout, který jedinec by se mohl stát terčem takového chování (většinou se jedná o jedince, který se od kolektivu odlišuje např. chováním, zdravotním omezením atp.) . Díky tomu může šikaně předejít včasným zásahe či zvýšenou pozorností na ohrožené jedince. Vedoucí musí umět řešit vztahové konflikty mezi dětmi v oddíle, což je prevencí vzniku šikany.
Dlouholeté táborové zkušenosti nám pomohly vypracovat mechanismy, kterými šikanu včas odhalíme, řešení je v takovém okamžiku neodkladné a důrazné. V případě prokázání šikany je pobyt agresora na táboře okamžitě ukončen!

4. Bezpečnost při koupání

Při příjezdu se oddílový vedoucí informuje u rodiče o tom, zda je dítě plavec či neplavec, a plavecké schopnosti dětí osobně při první příležitosti překontroluje. Na neplavce dohlíží se zvýšenou pozorností. Vedoucí předem zkontroluje terén dna. Děti poučí o vhodném chování u vody i přímo ve vodě. Nikdo neodchází do vody sám, vždy pouze za doprovodu oddílového vedoucího. Oddílový vedoucí vymezí prostor, který nesmí dítě překročit. Oddílový vedoucí musí mít během koupání neustálý přehled o všech dětech, z vody odchází jako poslední.

Vedoucí vždy den předem hlásí vedení plánovaný pobyt u vody a musí tuto činnost zapsat do programu dne.

5. Alkohol, drogy, sex

Alkohol, návykové látky a předčasná sexuální aktivita jsou na dětském táboře nepřípustné.
Každé porušení tohoto zákazu znamená ukončení pobytu na dětském táboře, podrobné informování rodičů o nastalé situaci, případně oznámení podezření  ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení (zákonná povinnost provozovatele). Oddíloví vedoucí jsou obeznámeni s tímto rizikem a jsou poučeni, jak účinně rozpoznat příznaky tohoto nežádoucího chování. Účinný prostředek ke snížení takovýchto rizik je nabitý a zajímavý program, přítomnost vedoucího u oddílu, posílené hlídky během poledního klidu a otevřená diskuze s dětmi na toho téma.  Na začátku pobytu jsou děti obeznámeny s tím, jaké důsledky by vyplývaly z porušení tohoto zákazu (závažné porušení Táborového řádu).

6. Riziko ze strany pedagogických pracovníků

Všichni oddíloví vedoucí jsou pečlivě vybíráni, s nutností zdravotního potvrzení od lékaře a čistým trestním rejstříkem.  Samozřejmostí je neustálá kontrola a dohled zkušeného vedení tábora nad pedagogickým personálem. Děti jsou poučeny, jak se zachovat, pokud by byly svědky či účastníky jakékoli nepříjemné či podezřelé situace, a také jak takové situace rozeznat. Mezi takové situace patří i fyzické tresty a přehnaně akusticky výrazná komunikace vedoucích směrem k dětem (křik na děti), které jsou na Novém Řadově naprosto vyloučeny.
Snažíme se děti vést pozitivní motivací, podpořit je v jejich silných stránkách a pevně věříme, že kolektiv osvědčených a proškolených vedoucích je jedním z těch rozhodujících faktorů, pro které se k nám naši malí a mladí klienti každoročně v hojném počtu vracejí.

Kontakt

Dětský tábor NOVÝ ŘADOV

Stráž nad Nežárkou, 378 02

720 341 606

info@novyradov.cz

Lucie Novotová Vaněčková – Tábor Řadov, z. s.

1 + 6 =